Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel is op drie pijlers gebaseerd. De eerste pijler is de AOW. De tweede pijler wordt vormgegeven door pensioenfondsen. Iedereen die werkt, is verplicht om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. In de derde pijler worden aanvullende verzekeringen aangeboden.

Eerste pijler

Evenals onze opdrachtgevers geloven wij als pensioenuitvoerder in een sterk Nederlands pensioenstelsel dat is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Elke Nederlander die 65 jaar wordt heeft recht op AOW, gebaseerd op het aantal jaren dat hij/zij in Nederland verblijft. Vanaf 2013 gaat de AOW leeftijd geleidelijk omhoog. In 2021 zal die op 67 jaar liggen. De AOW wordt gefinancierd via een omslagstelsel; jaarlijks wordt berekend hoeveel geld er in totaal nodig is en dat wordt verdeeld over alle premiebetalers. In de AOW (eerste pijler) is bijna iedereen solidair met elkaar, omdat het een algemene wettelijke voorziening betreft waarvoor de premies door een heel groot deel van de bevolking worden opgebracht. Door die twee kanten samen is er sprake van herverdeling, die we solidariteit noemen.

Tweede pijler

De tweede pijler wordt vormgegeven door pensioenregelingen. Iedereen die werkt, is verplicht om deel te nemen aan een regeling indien er sprake is van een cao met pensioenregeling. In de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel zijn werknemers solidair met elkaar. Deze solidariteit wordt vormgegeven in collectieve pensioenregelingen. Deze regelingen worden veelal door bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen uitgevoerd, of door verzekeraars of Premie Pensioen Instellingen. Het is belangrijk om de verplichte deelname te behouden. Op deze manier zijn alle werkenden, met uitzondering van ZZP’ers, verplicht om te sparen voor hun pensioen. Omdat we in Nederland geen pensioenplicht kennen, zijn ZZP’ers hierin vrij. We zijn ervan overtuigd dat een toekomstbestendig pensioenstelsel mede gebaseerd moet zijn op een maatschappelijk en economisch sterke tweede pijler.

Derde pijler

De aanvullende individuele verzekeringen vallen onder de derde pijler. Werkgevers en werknemers zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor de hoogte van het inkomen bij veranderingen zoals prepensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Hieronder vallen ook de individuele pensioenproducten voor ZZP’ers en banksparen. Er is daarom een toenemende vraag naar mogelijkheden om collectieve- en semicollectieve regelingen op individuele basis aan te vullen.