Samenwerking

United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI)

APG is een van de initiatiefnemers van de United Nations Principles for Responsible Investment. De PRI vertegenwoordigt 1071 wereldwijde beleggers en andere partijen in de financiële markt die samen ruim 30 triljoen US dollar beheren. Jaarlijks doen wij verslag op basis van het rapportage raamwerk van de UNPRI over de wijze waarop wij invulling geven aan de zes uitgangspunten van de PRI waar wij ons aan hebben gecommitteerd. Daarnaast zijn wij actief in verschillende werkgroepen en initiatieven om daarin samen te werken met andere institutionele beleggers om samen de financiële sector verder te versterken.

In 2012 hebben wij een werkgroep van wereldwijde beleggers geleid om te komen tot richtlijnen voor hedgefondsen op het gebied van verantwoord beleggen en transparantie, Dit heeft geresulteerd in de publicatie van een discussiedocument van de UNRPRI dat als een richtlijn dient voor institutionele beleggers in de selectie en monitoring van haar hedgefondsmanagers.

De UN PRI onderzoekt jaarlijks de wijze waarop de 870 ondertekenaars van de UN PRI de uitgangspunten implementeren. De scores van APG worden vergeleken met 211 andere vermogensbeheerders. Deze scores worden uitgedrukt in quartilescores, waarbij de score van een beleggingscategorie in het eerste quartile betekent dat we de ESG-factoren zo optimaal mogelijk hebben geïntegreerd.

UN PRI report 2012

APG UN PRI Response 2012 (pdf)

Eumedion

APG is deelnemer van Eumedion, de belangenorganisatie voor institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Wij maken deel uit van het bestuur en hebben vertegenwoordigers in een aantal commissies. Het afgelopen jaar heeft Eumedion opdracht gegeven aan de Universiteit van Tilburg om te onderzoeken of het maatschappelijk beeld van de kortetermijngeneigdheid van institutionele beleggers wel terecht was. Mede onder invloed van de kredietcrisis hebben pensioenfondsen en vermogensbeheerder het verwijt gekregen in hun beleggingen te veel op de korte termijn gericht te zijn. Uit het UvT-onderzoek blijkt dat Nederlandse institutionele beleggers het grootste deel van hun aandelen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor een lange periode aanhouden. Meer dan 80% van de omvang van de aandelenportefeuilles wordt voor vijf jaar of langer aangehouden en ten minste 55% voor een periode van ten minste 10 jaar. Naast onze klant ABP deden ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PME en Spoorwegpensioenfonds mee, en de Nederlandse vermogensbeheerders Robeco (beleggingsfonds Hollands Bezit) en Teslin Capital Management.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Ons initiatief voor het ontwikkelen van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) in 2009 is uitgegroeid tot de toonaangevende wereldwijde duurzaamheidsbenchmark voor vastgoedbeleggingen. Met een startpositie van 3 mondiale institutionele beleggers wordt GRESB nu gesteund door meer dan 40 beleggers en ondersteund door alle grote regionale vastgoedassociaties zoals de European Public Real Estate Associaton (EPRA) en de Amerikaanse National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) . Daarnaast neemt het aantal private vastgoedfondsen en beursgenoteerde vastgoedbedrijven dat meedoet aan het jaarlijkse onderzoek toe. Aan de GRESB-survey deden in 2012 443 respondenten mee, tegen 340 in 2011.

International Corporate Governance Network (ICGN)

APG is lid van het International Corporate Governance Network (ICGN) is voorzitter van de Integrated Business Reporting Committee. ICGN heeft 600 leden in meer dan 50 landen. ICGN is voor ons een belangrijke organisatie om wereldwijd de standard op corporate governance te versterken.

European Institutional Investors Group on Climate Change (IIGC)

Institutionele beleggers wereldwijd maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering vanwege hun belangen (beleggingen) met betrekking tot de lange termijn. Daarom is APG lid van de European Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Samen met andere regionale beleggersgroepen (Noord-Amerika, Azië en Australië/Nieuw-Zeeland) hebben wij voorafgaand aan de klimaattop in Doha aangedrongen op een standvastiger overheidsbeleid ten aanzien van klimaatwetgeving, een betere samenwerking tussen regeringen en strengere internationale afspraken.

Tevens steunt de IIGCC de pogingen van verschillende politieke partijen in het Europees Parlement om het Europese Emissions Trading System voor een ondergang te behoeden. Zoals de Europese Commissie zelf constateert: er is een enorm overschot aan concessies door deze emissiehandel. De prijs van CO2 is daardoor gedaald naar nog geen € 7 per ton, terwijl een prijs van € 25 per ton nodig zou zijn om het aantrekkelijk te maken om te beleggen in schonere energietechnologieën. De daling is weliswaar een combinatie van goede factoren, zoals hogere energie-efficiëntie, en slechte factoren zoals de economische crisis en een overvloed aan gratis rechten. Het blijft echter belangrijk dat we de kosten van klimaatverandering op een goede manier kunnen verrekenen.

De Commissie heeft in november vorig jaar een rapport geschreven voor het Europese parlement en de Europese raad met zes aanbevelingen om de ETS en de prijs van CO2 weer van waarde te maken. Wij kijken uit naar een goede oplossing.

International Integrated Reporting Committee (IIRC)

Steeds meer raden van bestuur zijn ervan overtuigd dat een duurzame strategie en daaraan gerelateerd beleid en prestaties van belang zijn voor het succes van hun onderneming. Als belegger moeten wij weten hoe ondernemingen kunnen waarborgen dat zij voldoende financiële middelen, natuurlijke hulpbronnen en menskracht hebben, en deze op de juiste wijze met elkaar kunnen combineren, zodat zij waarde kunnen creëren en kunnen behouden. Wij zijn dan ook geïnteresseerd in een verslaglegging die een transparant beeld geeft van een geïntegreerde aanpak.

APG is vanaf 2010 als lid actief betrokken bij het International Integrated Reporting Committee (IIRC), een krachtig interdisciplinair initiatief van leiders vanuit bedrijfsleven, financiële sector, wet- en regelgevers, accountants, academici en maatschappelijke organisaties. Doelstelling van dit initiatief is om te komen tot een breed gedragen rapportage raamwerk voor bedrijven dat zowel financiële, sociale, milieu- en governance informatie bundelt, in een werkbare vorm. APG is in de International Integrated Reporting Council (IIRC) actief op het hoogste niveau van de Council. Daarin neemt zij deel aan de zogenoemde Working Group. In 2012 heeft het IIRC zijn eerste raamwerk gepubliceerd en daar wordt nu verder met de betrokkenen aan gewerkt. Naar verwachting zal versie 1.0 van het IR Framework in 2013 gepubliceerd worden, na een uitgebreide consultatie. Tientallen beurs- en niet-beursgenoteerde bedrijven doen mee aan een testprogramma (‘pilot’) zodat zij praktische ervaring op kunnen doen met het maken van geïntegreerde jaarverslagen en zo hun ervaringen kunnen delen voor verdere ontwikkeling van het raamwerk. Het doel van APG is om te zorgen dat het IR Framework tegemoet komt aan de wensen van de beleggers.

Hedgefunds Standards Board (HFSB)

The Hedge Fund Standards Board (HFSB) is een initiatief vanuit de hedgefunds sector om richtlijnen vast te leggen voor de sector. De HFSB ziet er op toe dat hedgefondsen deze richtlijnen op het gebied van transparantie, integriteit en good governance in de praktijk brengen. Deze board brengt hedge funds managers, beleggers, regelgevers en consultants wereldwijd bijeen om gezamenlijk vast te stellen hoe de hedge funds industrie zou moeten functioneren waardoor de reputatie van de sector kan worden gewaarborgd.

APG zet zich in voor de HFSB en draagt de standaarden actief uit. Via onze hedge fonds manager zijn wij een ‘Core Supporter’ van de HFSB.

European Venture Capital Association (EVCA)

De European Venture Capital Association (EVCA) is de organisatie van Europese private equity partijen waar de sector gezamenlijk afspraken maakt en waakt over standaarden over goed bestuur en transparantie. APG is lid van EVCA en heeft zitting in de EVCA Professional Standards Committee is vice-voorzitter van de EVCA Responsible Investment Roundtable.

Private Equity ESG Disclosure Framework Initiative

Het ESG Disclosure Framework for Private Equity is het resultaat van een samenwerking van diverse partijen in de private equity sector. Deze richtlijn voor de sector voor een meer gestructureerde verslaglegging over ESG in private equity beleggingen is een belangrijke stap voorwaarts.
APG heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het framework omdat we het belangrijk vinden dat er een effectieve en consistente verslaglegging over ESG komt door de private equity sector. Immers het is voor APG van groot belang dat ESG factoren worden meegegewogen in het beleggingsproces en dat de private equity partijen hierover verslag doen.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Mijnbouwbedrijven en ondernemingen in de olie en gas sector opereren nogal eens in landen waar conflicten zijn en corruptie hoogtij viert. Het is dan ook van belang om maatregelen te nemen om de stabiliteit in deze regio’s te verbeteren. APG is namens haar klanten actief in het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Dit initiatief vraagt overheden gecontroleerde jaarrekeningen te publiceren van de bedragen die zij via belastingen, royalty’s en andere vergoedingen ontvangen van mijnbouwbedrijven en andere ondernemingen in de olie-en gasindustrie. Van de ondernemingen wordt tegelijkertijd verwacht dat zij publiceren wat ze aan overheden hebben betaald.

De Verenigde Staten hebben zich in 2011 aangesloten bij de EITI en heeft via de ‘Dodd-Frank-wet’ nu een verplichting gesteld aan mijnbouw- en energiebedrijven om transparant te zijn over hun betalingen. De Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurstoezichthouder, heeft de wettelijke verplichting omgezet in regels voor in de VS beursgenoteerde ondernemingen. Hoe deze regels in de praktijk werken, zal in 2013 moeten blijken. Vooralsnog zoekt een aantal door deze regelgeving geraakte bedrijven via de rechter de mogelijkheid om de wetgeving ongedaan te maken.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud