Europa moddert een beetje voort


Beleggingsvooruitzichten 2015

Thema: BELEGGEN

De economieën van de VS en het VK liggen op stoom. Ondanks haperend en pril herstel zal Europa volgen, mede dankzij de gedaalde euro. Dat zal leiden tot mooiere beleggingsrendementen. PBM legde aan vier personen uit de sector de stelling voor, waaronder Ronald Wuijster (Chief Client Officer, APG Asset Management). Lees meer >

Inbreng APG in nationale pensioendialoog


De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS), de beroepsvereniging van economen, had dit jaar als thema op de jaarvergadering de 'Toekomst voor aanvullende pensioenen'. In deze vergadering gaven experts hun visie op het huidige pensioenstelsel en de hervorming daarvan in de vorm van preadviezen. Dit dient als input in de nationale pensioendialoog en in aanwezigheid van de staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Jetta Klijnsma. Volgend jaar moet er een kabinetsvisie zijn op de toekomst van ons pensioenstelsel. Lees meer >


Deelnemers betrokken bij ontwikkeling nieuwe fondswebsites


Met onder andere elementen als Toekomstcheck: wat kost jouw leven later?

Om deelnemers goed te informeren over pensioen is een goede website essentieel. Deze kan aansluiten op de verwachtingen van de deelnemers, de mogelijkheden van deze tijd en de merkwaarden van het pensioenfonds. Onlangs hebben BPF Schoonmaak en bpfBOUW hun website op deze manier vernieuwd. Lees meer >

Ondertekening van het ZZP Pensioen


Succesvol ZZP Pensioen Dialoog congres

De samenwerkende ZZP Organisaties (FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandige Ondernemers, St. ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw) en Loyalis/APG organiseerden op 19 november de ZZP Pensioen Dialoog. Lees meer >


Test: wat is uw pensioenpersoonlijkheid?


‘Teleurgestelde plichtgetrouwen’, ‘onbezorgde ontplooiers’, ‘rationele ondernemenden’: dat zijn enkele van de vijf pensioenpersona's waarin APG Nederlandse pensioendeelnemers indeelt. Door aan te sluiten bij de persoonlijkheid en drijfveren van de deelnemer kunnen pensioenfondsen relevanter communiceren, denkt APG. Lees meer >

Deelnemerscommunicatie doelgerichter door neuromarketing


Neuromarketing is de studie naar hoe mensen onbewust en gevoelsmatig reageren op externe impulsen, zoals schriftelijke informatie of afbeeldingen. Daarvoor wordt hun hersenactiviteit bijgehouden. Omdat er ook emotionele reacties worden gemeten, kan het een nuttig middel zijn om communicatie- of marketing boodschappen effectiever te maken. Lees meer >

Hoe duurzaam belegt jouw pensioenfonds


ABP, bpfBOUW en SPW presteren bovengemiddeld

Je pensioenfonds belegt jouw pensioengeld zodat jij later kunt genieten van een mooi pensioen. Maar weet jij of jouw geld ook wordt belegd in ondernemingen en landen die bijdragen aan een duurzame wereld? De VBDO onderzoekt jaarlijks hoe duurzaam pensioenfondsen zijn. Lees meer >


Individueel pensioen, nog een hoop te doen?


De Nederlandse pensioendiscussie is in volle gang. Het huidige collectieve systeem heeft de nodige kritiek gekregen, maar een adequaat alternatief is op dit moment niet beschikbaar. Hoewel er een beweging is naar individuele pensioenen (premieregelingen), heeft de vraag hoe deze regelingen vormgegeven moeten worden nog weinig aandacht gekregen. Lees meer >

APG-cio: ‘Voordeel diversificatie neemt af’


Grootbelegger uit zorgen over toegenomen correlatie en kuddegedrag

De correlatie tussen de verschillende beleggingscategorieën is de voorbije jaren opgelopen. Hierdoor is de risicodempende werking van spreiding van beleggingen over uiteenlopende categorieën afgenomen. Dat zei Eduard van Gelderen, chief investment officer van APG, donderdag op het Pensioen Pro-BeleggersBeraad in Rotterdam. Lees meer >

SER-kroonlid en APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq in SERmagazine

Econoom en duizendpoot Fieke van der Lecq zal zich ook in haar nieuwe rol als kroonlid niet tot één vakgebied beperken. Het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel is het eerste dossier waar ze haar tanden in gaat zetten. Op voorhand pleit ze al voor meer pensioenbewustzijn onder de Nederlanders. ‘Meer begrip vergroot het draagvlak.’ Lees meer >


Overlijden Ieke van den Burg


Ex-lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van mevrouw Ieke van den Burg op 28 september 2014. Lees meer >

De keerzijde van keuzevrijheid (2)


Keuzegedrag en pensioen

In 2014 leven we in een meerkeuzemaatschappij, waar autonomie, zelfbepaling en een individuele invulling van het keuze-ideaal als groot goed gelden. Een tendens naar meer keuzevrijheid in pensioen past bij een veranderende samenleving en de huidige ontwikkelingen in het pensioenstelsel. Lees meer >

Smart Services Campus stimuleert innovatie en ondernemerschap in slimme diensten en bindt jong talent aan de regio

Heerlen wordt het hart van een nieuwe campus met internationale uitstraling om slimme diensten te ontwikkelen, zogeheten smart services. Er wordt de komende jaren bijna € 40 miljoen geïnvesteerd in de campus met een totale exploitatie over 10 jaar van € 100 miljoen euro. Het doel is 2.000 à 2.500 nieuwe banen te realiseren met tientallen start ups, spin offs en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Het internationale bedrijf Accenture en de zakelijke dienstverlener Conclusion hebben reeds de intentie uitgesproken met hun komst naar Limburg de Smart Services Campus een vliegende start te geven. Lees meer >


APG wil investeringen in duurzame energie verdubbelen


Bevestiging van duurzame ambitie op VN-Klimaattop in New York

De komende drie jaar wil APG zijn investeringen in duurzame energieproductie verdubbelen van één naar twee miljard euro. In een toespraak op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York wijst APG-bestuurder Angelien Kemna vandaag op de rol die pensioenfondsen en institutionele beleggers kunnen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. Lees meer >

APG stelt richtlijnen op voor Europese beursgenoteerde bedrijven


APG Asset Management heeft richtlijnen opgesteld voor het beloningsbeleid bij de Europese beursgenoteerde bedrijven in haar wereldwijde beleggingsportefeuille. APG heeft deze stap genomen om haar positie te verduidelijken als aandeelhouder met een focus op het creëren van waarde op de lange termijn, en om de dialoog met de besturen van deze bedrijven over het onderwerp beloning effectiever te maken. Lees meer >


Grote interesse in collectieve pensioenregeling ZZP’ers


De interesse in de eerste collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen is groot. In een onderzoek van inkomensverzekeraar Loyalis (onderdeel van APG) gaf 60% van de respondenten aan (vrijwel) zeker deel te nemen aan de nieuwe regeling, waarvan 10% zeker. De enquête is gehouden onder 3.700 leden van de samenwerkende ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland, PZO-ZZP en FNV Zelfstandigen. Lees meer >

Reactie wetsvoorstel Pensioencommunicatie


Gaat het alleen om betere pensioencommunicatie?

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde dinsdag 2 september jl. een wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer. Het doel is dat mensen beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken. Wordt dat met dit wetsvoorstel bereikt? Lees meer >

Pensioen voor lonen boven een ton verbeterd


Nettoregeling topinkomens gunstiger dan Kabinet eerder had aangekondigd

Werknemers met een inkomen boven een ton kunnen meer pensioen blijven sparen dan eerder werd verwacht. De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd. Lees meer >

Beter pensioen voor de Britten

Ruben Laros en Alwin Oerlemans over de verrassing dit jaar in de Britse Queen’s Speech: collectieve pensioenen volgens het Nederlandse CDC (‘collective defined contribution’) model worden mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Naast andere innovaties in het Britse pensioensysteem, zoals de introductie van de landelijk dekkende NEST, volgt nu wetgeving om een houdbare pensioenregeling op basis van risicodeling mogelijk te maken. Lees meer >


Fieke van der Lecq nieuw kroonlid voor de SER


APG-hoogleraar Pensioenmarkten voorgedragen als één van de vier nieuwe kroonleden

De ministerraad heeft besloten vier nieuwe kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER) voor te dragen voor benoeming. Eén van hen is prof. dr. Fieke van der Lecq. Fieke: "Deze voordracht komt op een mooi moment. Ik zie er bijzonder naar uit een bijdrage te kunnen leveren aan het advies over het pensioenstelsel, dat door de SER wordt voorbereid." Lees meer >

Thema: BELEGGEN

De vijf grootste pensioenfondsen (ABP, bpfBOUW, PFZW, PMT, PME) hebben op 17 juli hun halfjaarcijfers gepubliceerd. Zij hebben goede beleggingsresultaten behaald. Het totale pensioenvermogen van deze fondsen is sinds eind 2008 met bijna 300 miljard euro gegroeid en is bijna verdubbeld in 5,5 jaar. Lees meer >


Samenstelling raad van bestuur APG wijzigt


Wijziging gaat in per 1 september 2014

De samenstelling van de raad van bestuur van APG wijzigt per 1 september. Dr. Angelien Kemna (56) wordt de nieuwe Chief Finance and Risk Officer (CFRO). Zij volgt mr. Peter Kok op, die deze functie op interim-basis heeft vervuld. Drs. Eduard van Gelderen (48) wordt de nieuwe Chief Investment Officer (CIO). Lees meer >

'Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland'


APG levert bijdrage aan congres over toekomst pensioenstelsel

Op 5 juni 2014 vond er in Rotterdam een conferentie plaats met als titel ‘Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland.’ Onno Steenbeek (Directeur Asset Liability Management van APG en hoogleraar bij de Erasmus School of Economics) was organisator en dagvoorzitter. Lees meer >

APG en Aquila Capital investeren tot €500 miljoen in Europese infrastructuur voor waterkrachtcentrales


APG en Aquila Capital investeren in waterkrachtcentrales

APG en het Duitse Aquila Capital, beheerder van alternatieve beleggingen, zijn een partnership aangegaan met de intentie te investeren in de acquisitie en ontwikkeling van Europese waterkrachtcentrales. Dit is een van de grootste investeringen in dit marktsegment voor duurzame energie. Lees meer >

ZZP-organisaties en APG ondertekenen intentieverklaring

Vier landelijke ZZP-organisaties en APG hebben een Letter of Intent ondertekend voor de totstandkoming van een pensioenregeling voor ZZP’ers. In deze intentieverklaring zijn de uitgangspunten voor de pensioenregeling en de uitvoering van deze regeling vastgelegd. Lees meer >


Eerste stap naar een smart services campus


Pensioenuitvoerder APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg hebben vandaag met de ondertekening van een intentieverklaring een eerste stap gezet voor de realisatie van een smart services campus in Heerlen om hiermee innovatie en talent in de regio te versterken. Lees meer >

APG publiceert jaarverslag 2013


Vandaag heeft APG het jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Daarin wordt een operationeel resultaat van € 193 miljoen gemeld, een daling van € 29 miljoen ten opzichte van 2012. De som van de bedrijfsopbrengsten (omzet en beleggingsresultaten) bedroeg € 1,05 miljard en was daarmee € 360 miljoen lager dan de som van de bedrijfsopbrengsten in 2012. Lees meer >

Nieuw FTK leidt niet tot grote wijzigingen


Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor een aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin stelt het kabinet beperkte aanpassingen voor ten opzichte van het huidige toezichtkader voor pensioenfondsen. Lees meer >


APG beoogde uitvoerder ZZP-pensioen


ZZP-pensioen door jarenlange inzet samenwerkende ZZP-organisaties

De samenwerkende ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, PZO en FNV zelfstandigen hebben op 19 juni bekend gemaakt dat pensioen voor ZZP'ers een feit is. APG dochters Inadmin en Loyalis zijn daarvoor de beoogde uitvoerders. Binnenkort wordt een uitvoeringsovereenkomst hiervoor ondertekend. Lees meer >

Verslag verantwoord beleggen 2013


Een goed en verantwoord pensioen

Het Verslag Verantwoord Beleggen 2013 heeft ook dit jaar weer een interactieve landkaart. En geeft aan hoe APG zijn inzicht heeft vergroot in de prestaties van de beleggingen ten aanzien van duurzaamheid en goed bestuur. Tevens geeft het een overzicht van de belangrijkste dialogen (van de in totaal 230) die zijn gevoerd met bedrijven. Lees meer >

voor uitbreiding van leidende positie in logistiek vastgoed in China

Thema: BELEGGEN

APG Asset Management en e-Shang, een ontwikkelaar en manager van distributiecentra in China, maken bekend dat APG een belang van circa 20% heeft verkregen in e-Shang. De partijen zijn ook een strategische joint venture aangegaan om opslag- en distributiecentra in China te ontwikkelen en te verwerven. Lees meer >


Toolkit Governance Pensioenfondsen uitgereikt


Staatssecretaris Klijnsma neemt eerste exemplaar in ontvangst

Op 19 mei 2014 nam Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, het eerste exemplaar in ontvangst van de Toolkit Governance Pensioenfondsen. Lees meer >

Pensioenreuzen strijden tegen topbeloningen


Beloningsbeleid in de Verenigde Staten

Het Financieel Dagblad meldt dat Amerikaanse bestuurders jaarlijks voor miljoenen dollars aan aandelen uitgekeerd krijgen. Beleggers van Nederlands pensioengeld verzetten zich. Nederlandse pensioenbeleggers zijn steeds actiever op Wall Street om topbeloningen te bedwingen. Lees meer >

Zolang je weet voor wie je het doet

Partners at Work interviewde Angelien Kemna over haar manier van werken. Tevens spreekt ze over de risico’s van de nieuwe Europese wetgeving voor de financiële sector én belastingbetaler en belichtte onder andere haar diepste drijfveren als beheerder van 350 miljard euro pensioenvermogen. Lees meer >


Broeden op ZZP-Pensioen


PensioenAdvies, mei 2014

Er zijn diverse plannen voor zzp-pensioenen, in verschillende stadia van realisatie. Deze zijn veelal gebaseerd op individuele regelingen in de derde pijler. In het Verenigd Koninkrijk is in de tweede pijler het collectieve pensioenplan NEST gestart. Is dat geschikt voor de Nederlandse zzp’ers? Lees meer >

FTK: De moeite niet waard


Vier jaren praten over het pensioenakkoord en het ftk zijn de moeite uiteindelijk niet waard geweest aldus Peter Gortzak, hoofd beleid bij APG. Destijds stond hij als FNV-vicevoorzitter aan de basis van het pensioenakkoord. "Wat er nu ligt, lijkt heel erg op wat we in 2010 juist wilden voorkomen." Lees meer >

Symposium over diversiteit in toezicht


Een kort verslag

Op vrijdag 4 april organiseerden Nationaal Register samen met Talent naar de Top, VIIP (Vrouwen in Institutioneel Pensioen) en APG het symposium “Diversiteit in de pensioensector”. Het symposium besteedde aandacht aan de circa 250 vacatures die medio 2014 zullen ontstaan in het toezicht op pensioenfondsen. Dit als gevolg van de herziening van het bestuursmodel en het extra inrichten van raden van toezicht bij pensioenfondsen per 1 juli 2014. Tijdens dit symposium werd een appèl gedaan op en door vrouwen om, juist nu er meer en andere bestuurs- en toezichtsfuncties vrij komen, een diversiteitsslag te slaan. Lees meer >


In na-ijlende crisis slaat APG slag met Amerikanen in winkelvastgoed


Pensioenbelegger heeft in Amerikaanse Tiaa-Cref gelijkgezinde partner gevonden

Thema: BELEGGEN

Ze kochten samen voor $ 2,1 mrd grote belangen in zeven winkelcentra in de Verenigde Staten en de honger van deze twee beleggingsgiganten naar vastgoed is nog steeds niet gestild. Ondanks opgelopen prijzen zetten de Nederlandse pensioenbelegger APG en zijn Amerikaanse evenknie Tiaa-Cref hun samenwerking voort. Samen kopen ze regionale luxewinkelcentra in de VS. Lees meer >

Opsplitsing pensioenfondsen inefficiënt


Vermindert het echt het conflict tussen generaties?

Verscheidene pensioen-economen betogen voor het opsplitsen van pensioenfondsen in leeftijdsgroepen, om conflicten tussen generaties te verminderen. Maar daarmee pleiten ze indirect ook voor efficiëntieverlies en een lager pensioen, waarmee alle pensioendeelnemers – jong & oud – dus per saldo slechter af zijn. Beter is het om de governance te versterken en binnen het ongedeelde pensioenfonds naar leeftijd te differentiëren, daar waar dat kan en nuttig is. Lees meer >

Productinnovatie op pensioengebied gewenst


Alwin Oerlemans, directeur institutional business development bij pensioenuitvoerder APG, geeft tijdens studiemiddag VBA (vereniging van beleggingsprofessionals) aan dat de pensioenbelegger komende jaren nieuwe innovaties zal zien ontstaan. Hoe kunnen lliquide assets bijvoorbeeld beter belegbaar worden gemaakt? Lees meer >


Schoonmaakfonds: Als bedrijf niet betaalt, worden ze elke dag gebeld


Interview met Mari Martens - voorzitter Bpf Schoonmaak namens FNV Bondgenoten

Niet beleggen in bedrijven die schoonmakers uitbuiten, mikken op meer aandelen en indexatie en werkgevers achter de broek blijven zitten om de premie. Het zijn de prioriteiten voor het fonds Schoonmaak, een fonds in een lastige branche. Lees hieronder een deel van het interview. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud