Verantwoord beleggen als integraal onderdeel van onze beleggingsbeslissingen

Bij het beleggen van uw pensioenvermogen gaat het om meer dan financiële resultaten alleen. Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces bij APG Asset Management. Daarom verliezen we milieu- en sociale aspecten en uitgangspunten voor goed bestuur nooit uit het oog. Wij nemen goed ondernemingsbestuur en milieu- en sociale aspecten integraal mee in al onze investeringsbeslissingen met als doel:

  • het verbeteren van de risicogecorrigeerde rendementen;
  • invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • bijdragen aan de integriteit van de financiële markten.

Ons Verantwoord Beleggen Beleid is van toepassing op alle beleggingscategorieën, niet alleen bij (beursgenoteerde) beleggingen maar ook bij alternatieve beleggingen. Zo zijn wij bijvoorbeeld toonaangevend in verantwoorde vastgoedbeleggen.

APG erkent dat het voor een verantwoord gebruik van onze rechten als beleggers en onze rol als rentmeesters van kapitaal nodig is om de bedrijven in onze portefeuille te monitoren en een dialoog met hen aan te gaan, en om tijdens aandeelhoudersvergaderingen ons stemrecht uit te oefenen. Dit is een integraal onderdeel van onze functie als actieve belegger. Een overzicht van alle bedrijven waarmee wij in 2018 in gesprek zijn gegaan en de thema’s vindt u hier. Ons Verantwoord Beleggen & Stewardship-beleid beschrijft ons beleid op het gebied van Verantwoord Beleggen en hoe wij omgaan met onze verantwoordelijkheid als rentmeester. We hebben een Beleid over belangconflicten om werkelijke en potentiële belangenconflicten te identificeren, te beheren en op te lossen.

In ons Corporate Governance Raamwerk leggen we APG’s beleid over corporate governance uit en zetten we onze onderliggende principes en verwachtingen uiteen. Hieronder valt ook ons Stembeleid waarin wij de stemnormen beschrijven voor de belangrijkste agendapunten van de jaarlijkse algemene vergaderingen van bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij roepen bedrijven ter verantwoording door middel van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en door met hen in dialoog te treden met positieve veranderingen als doel. Bovendien zijn wij actief op zoek naar beleggingen die een oplossing bieden voor duurzaamheidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie, gezondheidszorg en microfinanciering.

Van bedrijven verwachten we dat ze handelen volgens de beginselen van de VN Global Compact. We evalueren regelmatig de aandelen- en obligatieportefeuilles die wij voor u beheren. We gaan een dialoog aan met bedrijven als we denken dat zij niet in lijn handelen. We investeren niet in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clusterbommen, chemische of biologische wapens of kernwapens die gefabriceerd zijn in strijd met het Non-proliferatieverdrag. Ook beleggen we niet in staatsobligaties van landen waar een door de VN-Veiligheidsraad opgelegd wapenembargo van kracht is. Dit uitsluitingsbeleid werd in 2012 herzien. Bekijk hier de volledige lijst van uitsluitingen.

APG Asset Management neemt namens u deel aan het overleg met beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau om bij te dragen aan de ontwikkeling van 'investment grade'-kaders over onder meer corporate governance-vraagstukken en klimaatverandering. Daarnaast heeft APG een actieve dialoog met maatschappelijke organisaties.

Verslag Verantwoord Beleggen 2018

Acht principes om verantwoord te beleggen

Bij het beleggen van het pensioenvermogen van u en uw deelnemers gaat het om meer dan financiële resultaten alleen. U wilt graag dat dit integer en met maatschappelijk betrokkenheid gebeurt, waarmee u een bijdrage levert aan goede investeringen op lange termijn. Implementatie van verantwoord beleggen in alle beleggingscategorieën is dan van belang. Deze acht beleidsprincipes helpen om dit integraal te implementeren.

1. Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van APG.
Wij nemen aandeelhoudersrechten, milieu- en sociale aspecten mee in onze investeringsbeslissingen. Onderzoek op het gebied van duurzaamheid of aandeelhoudersrechten kan leiden tot de beslissing om een bepaalde belegging niet te doen, af te stoten of de omvang ervan te veranderen.

2. APG gaat de dialoog aan met ondernemingen om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te realiseren.
In gesprekken met ondernemingen maken wij duidelijk welke normen wij hanteren op het gebied van duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Om onze boodschap kracht bij te zetten werken wij hierin vaak samen met andere beleggers.

3. APG verwacht van ondernemingen dat zij handelen met respect voor de uitgangspunten van de VN Global Compact en verkoopt zijn belangen als dialoog niet leidt tot verbetering. Ook belegt APG niet in producten die verboden zijn volgens de Nederlandse wet of internationale regelgeving.
Dit betekent dat wij niet investeren in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clustermunitie, afvuursystemen hiervoor en in chemische of biologische wapens. Ook sluiten wij ondernemingen uit die betrokken zijn bij producten of diensten die in Nederland in brede kring als verwerpelijk worden beschouwd. In de VN Global Compact zijn de minimale normen voor bedrijven samengevat op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie.

4. APG investeert niet in overheidsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad wapenembargo van kracht is.
APG belegt niet in de overheidsobligaties van landen waar een wapenembargo opgelegd door de VN-veiligheidsraad van kracht is. Deze embargo’s worden opgelegd als handhavingsmaatregel teneinde schendingen van het internationale recht of mensenrechten te veroordelen.

5. APG gebruikt actief zijn rechten als aandeelhouder.
Wij stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin wij beleggen. Wij publiceren ons stemgedrag en geven een toelichting op de wijze waarop wij hebben gestemd.

6. APG maakt zich nationaal en internationaal sterk voor betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te verankeren.
Wij spreken regelmatig met wet- en regelgevers over duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Ook dragen wij bij aan de ontwikkeling van normen met als doel de integriteit van financiële markten op de lange termijn te verbeteren.

7. APG is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen.
APG investeert in alternatieve energie, schone technologieën en microkredieten en zoekt continue naar nieuwe mogelijkheden om te beleggen in dergelijke bijdragen aan duurzaamheid.

8. APG draagt zijn verantwoord beleggingsbeleid actief uit om zo duurzaamheid en corporate governance te bevorderen.
Wij werken samen met andere vermogensbeheerders en pensioenfondsen in de wereld om het effect van het beleid verantwoord beleggen voor onze opdrachtgevers te vergroten. Wij zijn actief in diverse (internationale) samenwerkingsverbanden. En wij communiceren uitgebreid over onze activiteiten.

Actief aandeelhouderschap

De wijze van uitvoeren namens pensioenfondsen van het Verantwoord Beleggen Beleid blijkt onder andere uit het stemgedrag. We communiceren transparant namens pensioenfondsen en leggen verantwoording af over de rol als betrokken aandeelhouder en over de uitoefening van aandeelhoudersrechten.

U kunt hieronder bekijken hoe APG Asset Management namens pensioenfondsen de afgelopen periode gestemd heeft op aandeelhoudersvergaderingen. Vul de bedrijfsnaam of het tickersymbool in. Een tickersymbool is een afkorting waarmee op effectenbeurzen de aandelen van een bedrijf worden aangeduid (bijvoorbeeld PHI voor Philips).