Zonder risico geen rendement. Daarom gaat beleggen gepaard met het verantwoord en beheerst nemen van risico. APG Asset Management voert een strak en geavanceerd risicomanagement beleid om risico’s in de hand te kunnen houden.

Voor een goed en betaalbaar pensioen is sparen niet genoeg. Daarom is het ook nodig om te beleggen, want dat levert meer op. Door alleen te sparen zouden de pensioenpremies hoger zijn en de pensioenen lager. Beleggen betekent ook risico’s nemen. We doen er alles aan om de verhouding tussen risico’s en rendement voor u optimaal te houden. Dat doen we door de risico’s tijdig te herkennen en te beheren in alle stadia van het beleggingsproces en de bedrijfsvoering van APG Asset Management.

Het risicomanagement kent drie niveaus (verdedigingslinies)

Eerste risicomanagement niveau

Op het eerste niveau bewaken de managers en medewerkers van de beleggingsadministratie-, ondersteunende en beleggingsafdelingen of hun dagelijkse werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s binnen gestelde beleidskaders en procedures blijven. Ook onderbouwen de managers jaarlijks een zogenaamde interne ‘in control verklaring’, die mede als basis dient voor de verplichte managementverklaring in het ISAE 3402 rapport van APG Asset Management.

Tweede risicomanagement niveau

Op het tweede niveau geven de risicomanagementafdelingen advies en zien ze er op toe dat APG Asset Management medewerkers voldoen aan risicolimieten en handelen binnen de kaders van het risicobeleid. De risicomanagementafdelingen rapporteren hun bevindingen en aanbevelingen aan:

  • Het Asset Management Risk Committee, verantwoordelijk voor het algehele toezicht op het risicoprofiel van AM als organisatie en onze dienstverlening aan klanten. Strategisch risico en reputatierisico van APG Asset Management staan hierbij centraal. Het toezicht op financiële en niet-financiële risico’s is gedelegeerd aan subcommissies, waarbij het Asset Management Risk Committee de onderlinge samenhang bewaakt.
  • Het Financial Risk Committee (FRC), als verantwoordelijk orgaan voor financieel risicomanagement van de beleggingen die APG Asset Management beheert. De commissie ressorteert onder het Asset Management Risk Committee.
  • Het non-Financial Risk Committee (nFRC), dat verantwoordelijk is voor niet-financiële risicogebieden, zoals operationele risico’s en naleving van wet- en regelgeving. Dit omvat onder andere het toezien op de procedures, waarmee we fouten in processen signaleren en willen voorkomen. De commissie ressorteert onder het Asset Management Risk Committee.
  • Het Valuation Committee (VC), als verantwoordelijk orgaan voor de waardering van de beleggingen die APG Asset Management beheert. De commissie ressorteert onder het Asset Management Risk Committee.

Derde risicomanagement niveau

Op het derde niveau voeren de accountants van de Interne Audit afdeling van APG Groep regelmatig controles uit bij APG Asset Management. Ze rapporteren hun bevindingen rechtstreeks aan de directie van APG Asset Management.

Aanpak

De aanpak op drie niveaus bevordert een beheerste uitvoering van de beleggingsmandaten van pensioenfondsklanten en de bedrijfsvoering van APG Asset Management. Daarnaast toetsen externe accountants minimaal jaarlijks de opzet en werking van processen bij APG Asset Management in het kader van de jaarrekeningcontrole. Ook toetsen zij specifieke rapportages van APG Asset Management aan die van (accountants van) klanten, zoals ISAE 3402.