Zonder risico geen rendement. Daarom gaat beleggen gepaard met het verantwoord en beheerst nemen van risico. APG Asset Management voert een strak en geavanceerd risicomanagement beleid om risico’s in de hand te kunnen houden.

Voor een goed en betaalbaar pensioen is sparen niet genoeg. Daarom is het ook nodig om te beleggen, want dat levert meer op. Door alleen te sparen zouden de pensioenpremies hoger zijn en de pensioenen lager. Beleggen betekent ook risico’s nemen. We doen er alles aan om de verhouding tussen risico’s en rendement voor u optimaal te houden. Dat doen we door de risico’s tijdig te herkennen en te beheren in alle stadia van het beleggingsproces en de bedrijfsvoering van APG Asset Management.

Het risicomanagement kent drie niveaus (verdedigingslinies)

Eerste risicomanagement niveau

Op het eerste niveau is de fiduciaire manager verantwoordelijk voor advisering op gebied van strategische risico allocatie en risicomanagement. De beleggers en beleggingsadministratie zijn verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren, beheersen en bewaken van risico’s. Hiertoe behoort ook het monitoren of hun dagelijkse werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s binnen gestelde beleidskaders en procedures blijven. Op jaarlijkse basis onderbouwen de managers een zogenaamde interne ‘in control verklaring’, die mede als basis dient voor de verplichte managementverklaring in het ISAE 3402 rapport van APG Asset Management.

Tweede risicomanagement niveau

Het tweede niveau omvat onafhankelijk gepositioneerde Finance, Risico Management en Compliance functies. Deze afdelingen hebben het eigenaarschap van het totale risicomanagementraamwerk en methodologie. Ze vormen zelfstandig en op onafhankelijke wijze een mening over geïdentificeerde risico’s en stellen deze ter discussie waar relevant. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het identificeren van aanvullende potentiële risico’s, het geven van een oordeel over mitigerende maatregelen door de eerste lijn indien nodig, en het monitoren en rapporteren van risico's. Daarbij zien ze erop toe dat APG Asset Management medewerkers voldoen aan risicolimieten en handelen binnen de kaders van het risicobeleid.

Derde risicomanagement niveau

Op het derde niveau voeren de accountants van de Interne Audit afdeling van APG Groep regelmatig controles uit bij APG Asset Management. Ze rapporteren hun bevindingen rechtstreeks aan de directie van APG Asset Management.

Aanpak

De aanpak op drie niveaus bevordert een beheerste uitvoering van de beleggingsmandaten van pensioenfondsklanten en de bedrijfsvoering van APG Asset Management. Daarnaast toetsen externe accountants minimaal jaarlijks de opzet en werking van processen bij APG Asset Management in het kader van de jaarrekeningcontrole. Ook toetsen zij specifieke rapportages van APG Asset Management aan die van (accountants van) klanten, zoals ISAE 3402.