Goede en betaalbare pensioenen voor de huidige en komende generaties, dat is waar wij ons op richten. Samen met u zetten we de grote lijnen uit voor beleid en strategie. Hieruit volgt een goed gebalanceerde en passende beleggingsportefeuille. We toetsen het beleid voortdurend op risico, dekkingsgraad, verplichtingen, rendementsontwikkeling en gemaakte afspraken. Elke drie jaar vindt een Asset Liability Management (ALM)-studie plaats. U kunt op ieder gewenst moment bijsturen.

Bij het beleggen van uw pensioenvermogen gaat het om meer dan financiële resultaten alleen. Daarom is verantwoord beleggen bij APG Asset Management stevig verankerd in het beleggingsproces. Bij alle investeringsbeslissingen beoordelen we milieu- en sociale aspecten, evenals de kwaliteit van het ondernemingsbestuur.

Verslag Verantwoord Beleggen 2018

Beleggingsovertuigingen

Onze visie op beleggen hebben we voor u samengevat in een aantal beleggingsovertuigingen. Deze gaan bijvoorbeeld over het nemen van beleggingsrisico, risicospreiding, innovatie, actief en duurzaam beleggen. Ze vormen de basis voor het bereiken van uw doelen. Onze beleggingsovertuigingen zijn:

1. Beleggingsrisico wordt beloond
Een hoger rendement op lange termijn is de beloning voor het nemen van weloverwogen beleggingsrisico.

2. Diversificatie biedt voordelen
Spreiding over diverse beleggingscategorieën, stijlen, regio’s, enzovoorts is de meest eenvoudige manier om de verhouding tussen rendement en risico te verbeteren.

3. Financiële markten zijn niet altijd efficiënt en daarvan kunnen beleggers profiteren
De efficiënte markt theorie gaat uit van de veronderstelling dat alles wat bekend is al in de prijzen is verwerkt. De praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is. Beleggers kunnen hiervan profiteren door actieve posities in te nemen.

4. Wie vroeg inspeelt op nieuwe beleggingstrends, behaalt een voordeel
Door voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen kunnen relatief hoge rendementen worden behaald voordat dergelijke beleggingen algemeen geaccepteerd zijn en het extra rendement verdwijnt.

5. Onze lange termijn horizon biedt extra kansen voor rendement
Pensioenverplichtingen zijn verdeeld door de tijd en er is geen acute noodzaak voor het fonds om grote cash bedragen beschikbaar te hebben op ieder moment. Een pensioenfonds kan daarom beleggen met een lange termijn horizon: eventuele hoge volatiliteit op de korte termijn hoeft daarbij geen probleem te zijn. De lange termijn horizon biedt mogelijkheden om het pensioengeld voor langere tijd te beleggen in illiquide beleggingen. Illiquide beleggingen bieden normaliter een extra premie voor de lagere mate van verhandelbaarheid in de vorm van een hoger rendement.

6. De manier waarop onze professionele beleggers individueel en als team werken, maakt het verschil
APG Asset Management heeft hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers in dienst: medewerkers nemen verantwoordelijkheid en leggen graag verantwoording af. Ons medewerkersbestand is divers en daardoor vullen we elkaar aan. We hebben een cultuur waarin innovatieve ideeën en concepten ontstaan en verder ontwikkeld worden en samenwerking gestimuleerd wordt. Daarnaast onderhoudt APG Asset Management een breed netwerk in de beleggingswereld en met universiteiten.

7. Goede processen zijn een voorwaarde voor het bereiken van resultaat
Goed gestroomlijnde processen zijn noodzakelijk om de lange termijndoelstellingen voor het bereiken van een goed resultaat te bewerkstelligen.

8. Kostenbewust beheer van beleggingen biedt extra toegevoegde waarde
Door de kosten zowel binnen de beleggingspools als de organisatie zo laag mogelijk te houden en de efficiency te verhogen, verbetert het netto rendement. Een voorbeeld is het Treasury Center waar het voorkomen van onnodige transacties door het intern salderen van aan- en verkooporders leidt tot besparingen op transactiekosten.

9. Goed bestuur en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn belangrijk
Door niet-financiële factoren mee te nemen in het beleggingsproces kunnen we het risico-rendement profiel verbeteren. Verantwoord beleggen is voor APG Asset Management een manier om de verhouding tussen risico en rendement van de beleggingsportefeuille te verbeteren en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. We doen dit onder andere door in het beleggingsproces niet alleen op de financiële prestaties van bedrijven te letten, maar ook op de manier waarop ondernemingen invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe de bestuurders van die ondernemingen omgaan met hun aandeelhouders.