Toonaangevend in verantwoord beleggen in vastgoed

 

 

Een interview met Claudia Kruse (Hoofd Sustainability & Governance) en Patrick Kanters (Wereldwijd Hoofd Vastgoedbeleggingen) over APG’s inspanningen om duurzaamheid in vastgoed te bevorderen.

Waarom deze focus op vastgoed?

Claudia: Allereerst is het belangrijk om te melden dat APG de criteria ten aanzien van milieukwesties, maatschappelijke kwesties en zaken die met goed bestuur van ondernemingen te maken hebben, geïntegreerd heeft in het beoordelingsproces van alle soorten investeringen. De focus op vastgoed komt omdat er nog veel te winnen is door te focussen op de impact van vastgoed op met name het milieu.

Patrick: Vastgoed is een van de grootste bijdragers aan de wereldwijde uitstoot van CO2 en een van de grootste verbruikers van grondstoffen. Daardoor heeft de sector een grote impact op het milieu, maar dat betekent dat positieve veranderingen ook een grote positieve impact kunnen hebben.

Claudia: Momenteel wordt er in de sector een hoop werk en aandacht gestoken in het terugbrengen van energieverbruik en daar zien wij al vooruitgang. Tegelijkertijd werken veel nationale overheden en de Europese Commissie aan wetgeving gericht op verlaging van energiegebruik, in het streven naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. APG werkt samen met verscheidene beleidsmakers om deze inspanningen te stroomlijnen.

Dat klinkt goed, maar welke concrete acties kunnen worden ondernomen?

Patrick: Het begint allemaal met het kunnen meten van het probleem en de prestaties. Omdat er nog geen instrument voorhanden was om dat te kunnen doen, heeft APG – samen met PGGM, de Universiteit Maastricht en het Britse Universities Superannuation Scheme – een wereldwijd meetinstrument ontwikkeld, de Global Real Estate Sustainability Benchmark. GRESB is een initiatief om de milieu- en maatschappelijke prestaties van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedinvesteringen te kunnen beoordelen.

Claudia: De basis voor deze benchmark is een jaarlijks onderzoek dat deze prestaties van vastgoedbedrijven en –fondsen meet. Het doel is om te komen tot een standaard voor de hele sector, waaraan alle vastgoed investeringen zullen voldoen, zodat de algemene mate van duurzaamheid blijft stijgen. Het draait om het aanspreken van vastgoedbedrijven en –fondsen enerzijds en het mobiliseren van vastgoedverenigingen, brancheorganisaties en andere investeerders anderzijds.

Patrick: De integratie van de GRESB-criteria in APG’s proces van het investeren in vastgoed betekent dat wij strategische investeringsmogelijkheden alleen in overweging zullen nemen als zij beoordeeld kunnen worden middels de GRESB-enquête. De informatie en de score die het GRESB-onderzoek oplevert, vormt de basis voor de duurzaamheidgoedkeuring, die een verplicht onderdeel is van ons due diligence proces.

APG is een investeerder, niet een ngo. In hoeverre doet APG dit vanuit een financieel perspectief?

Patrick:  Wij zijn ver voorbij het stadium dat het verduurzamen van vastgoed synoniem staat voor hogere kosten. Inmiddels betekent het verhogen van de mate van duurzaamheid van de investeringen dat zij in waarde stijgen. Onze inspanningen op dit vlak dragen wat dat betreft bij aan de financiële prestatie van de investeringen.

Claudia: Het is fortuinlijk dat een verhoging van de mate van duurzaamheid gevolg heeft voor de financiële prestaties, want dat biedt een extra stimulans. En omdat APG met ongeveer € 24 miljard een zeer grote investeerder in vastgoed is, zullen onze inspanningen om de duurzaamheidprestaties van onze investeringen te verhogen een duidelijke impact hebben.

Patrick: De tweede jaarlijkse enquête in september 2011 toonde dat het aantal van de beste presteerders in de benchmark, de zogeheten Green Stars, verdubbeld was in vergelijking met het jaar ervoor. Deze Green Stars was het gelukt om binnen een jaar hun energieverbruik met 3% te verminderen, terwijl de gemiddelde reductie 1% bedroeg.

En hoe zit het met de maatschappelijke aspecten en die van goed bestuur?

Claudia: APG stemt op de aandeelhoudersvergaderingen van alle beursgenoteerde bedrijven waarin wij aandeelhouder zijn. Dit betreft onder andere zaken zoals werkomstandigheden en de beloning van het management.

Patrick: Bij niet-beursgenoteerde beleggingen heeft APG in het algemeen veel invloed omdat wij er met een groot aandelenbelang in zitten. Daardoor hebben wij zeggenschap op de bestuursstructuur en de investeringsvoorwaarden, mede om de belangen van de investeerders en het fonds zo goed mogelijk te verenigen. Omdat wij goede, omvangrijke investeringsteams hebben in de markten waarin wij investeren, kunnen wij deze belangen goed in de gaten houden. Bovendien delen wij onze opvattingen met de markt, onder andere via brancheorganisaties zoals INREV.

Claudia: Bovendien is, juist met het doel om ook deze aspecten te adresseren, de jaarlijkse GRESB-enquête uitgebreid om een beoordeling te kunnen doen ten aanzien van corruptie & omkoping, beloningen en diversiteit. Wij zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van dit initiatief. Ons doel op lange termijn is om eenduidigheid van de wereldwijde standaarden te bereiken, want dat draagt bij aan de integriteit van de financiële markten.

Ouderen in Nederland het beste af qua pensioen

Suggestie

Ouderen in Nederland het beste af qua pensioen

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015