Voldoende steun in parlement voor pensioenwet van Klijnsma

De wet bevat nieuwe spelregels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden. Die worden een stuk strenger dan nu. Fondsen moeten hogere financiële buffers gaan aanhouden. Daardoor kunnen ze hun pensioenen niet meer zo makkelijk ieder jaar aan het prijspeil aanpassen. De wet wordt per 1 januari volgend jaar van kracht.

Nieuwe regels (FTK)

Uiteindelijk zijn de aanpassingen in de spelregels beperkt. De belangrijkste verandering is dat er in normale en goede tijden minder snel kan worden geïndexeerd en dat in slechte tijden de benodigde (indexatie)korting over een langere periode kan worden uitgesmeerd.
De nieuwe indexatieregels voor pensioenfondsen zijn als volgt:

  •  De fondsen mogen pensioenen pas (gedeeltelijk) indexeren vanaf een dekkingsgraad van 110%, dat was tot dit jaar 105%. 
  • Vanaf 135% mag de volledige loonindexatie worden vergoed voor fondsen met loonindexatie-ambitie (en vanaf 130% de volledige prijsinflatie voor fondsen met prijsindexatie-ambitie).
  • Pas bij een dekkingsgraad boven de 135% mogen de fondsen geleidelijk de gemiste indexaties of kortingen uit het verleden compenseren. Naar aanleiding van een amendement van de ChristenUnie mag hiertoe 1/5e van het surplus worden ingezet. In het oorspronkelijke voorstel mocht slechts 1/10e van het surplus worden ingezet.

Daar staat tegenover dat het pensioenstelsel stabieler wordt. Pensioenfondsen  hoeven minder fors te korten bij eventuele tekorten doordat schokken telkens opnieuw over 10 jaar mogen worden gespreid. Ook zal een middeling van de dekkingsgraad over 12 maanden plaatsvinden. Dit moet het pensioenstelsel beter bestand maken tegen schokken op financiële markten.

Pensioenpremies

De nieuwe pensioenregels zullen naar verwachting leiden tot 5% hogere pensioenpremies.
Doordat tegelijkertijd voorstellen worden ingevoerd die leiden tot het verlagen van de maximum pensioenopbouw, verwacht het kabinet per saldo een daling van de pensioenpremies. Pensioenfondsen met tekorten hoeven voortaan niet meer verplicht hogere premies vast te stellen. De Staatssecretaris zegde toe dat deze maatregel eind 2014 al van kracht gaat.

Beleggingsbeleid

Pensioenfondsen mogen eenmalig hun beleggingsbeleid aanpassen als de nieuwe regels ingaan. Veel fondsen zitten al jaren vast op een conservatieve beleggingsmix, omdat ze hun risico niet mogen vergroten door de lage dekkingsgraden.

Open eindjes

Er komt een onderzoek naar de rekenrente die de fondsen moeten hanteren om te bepalen of ze op lange termijn nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen (UFR). Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in Brussel.

Wat vindt APG

De grotere stabiliteit in het pensioenstelsel is goed, maar we vinden het jammer dat pensioenfondsen niet meer ruimte krijgen om zelf passende regels voor het indexatiebeleid vast te stellen. Met name de nieuwe regels voor inhaalindexatie en het ongedaan maken van kortingen zijn erg strikt. Verder hopen we dat de nieuwe rekenrenteregels voor de lange termijn (UFR) nader worden onderzocht. Het lijkt er nu op dat jaarlijks een nieuwe rentesystematiek ingevoerd moet worden. Dat is niet wenselijk.

Lees meer over het nieuwe Financieel Toetsingskader

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Suggestie

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Beleggen in de VN-doelen, mét rendement

Suggestie

Beleggen in de VN-doelen, mét rendement