Pensioenfondsen tonen veerkracht

In 2010 heeft APG Groep voor pensioenfondsen een totaalrendement geboekt van 13,3%, zijnde 32 miljard euro. In het verslagjaar hebben de dekkingsgraden van de opdrachtgevers van APG zich na een forse daling weer hersteld.

Dat herstel laat zien dat een lange termijn oriëntatie voor pensioenfondsen niet vaak genoeg benadrukt kan worden. “We moeten oppassen dat we ons te veel laten leiden door korte termijn marktontwikkelingen, want dat kan duur uitpakken”, aldus Dick Sluimers, bestuursvoorzitter APG bij de presentatie van het Jaarverslag 2010 vandaag. APG Groep werkt voor 32 opdrachtgevers en beheerde ultimo 2010 een vermogen van 272 miljard euro.

Pensioenfondsen moeten hun positie weergeven in dekkingsgraden op basis van een dagelijkse marktrente. Deze meetlat heeft in 2010 voor een buitengewoon grote volatiliteit gezorgd. Sluimers:”Bij lage dekkingsgraden rijzen er twijfels over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. En bij aantrekkende dekkingsgraden ontstaat de indruk alsof alle problemen vanzelf weer oplossen. Beide conclusies zijn onterecht. We hebben in Nederland een veerkrachtig pensioenstelsel, maar de meetlat zou meer recht moeten doen aan het lange termijn karakter van bezittingen en verplichtingen van fondsen.”

Gelijk speelveld nodig voor vermogensbeheerders

Ook de positie van Nederlandse pensioenuitvoerders ten opzichte van buitenlandse partijen is een punt van zorg. Momenteel wordt ongeveer tweederde deel van het totale Nederlandse pensioenvermogen (ultimo 2010 zo’n 850 miljard euro) beheerd in het buitenland, met name in Londen en New York. Zo’n tien jaar geleden was dit nog maar eenderde deel. De strengere regels waaraan Nederlandse pensioenfondsen zijn onderworpen, zijn hiervan een belangrijke oorzaak. Directeur beleggingen van APG Angelien Kemna: ”Het is belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor Nederlandse en buitenlandse beheerders van pensioenvermogen. Anders wordt het heel lastig voor Nederlandse pensioenuitvoerders.”

Positief resultaat over 2010

De actuele pensioensituatie , de toenemende complexiteit in toezicht en regelgeving en de concurrentie op de pensioenmarkt, stellen hoge eisen aan de dienstverlening door APG. In 2010 is veel aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering en het vereenvoudigen en transparanter maken van processen. Eind 2010 werkte APG Groep voor 32 opdrachtgevers die samen circa 4,5 miljoen deelnemers bedienen, waarvan 2,8 miljoen deelnemers uit de publieke sector en 1,7 miljoen uit de private sector. Het beheerde vermogen bedroeg 272 miljard euro. Over 2010 is het operationele resultaat van APG Groep toegenomen tot € 189 miljoen tegenover € 162 miljoen in 2009, voornamelijk als gevolg van een daling van de bedrijfskosten. Eind 2010 telde het personeelsbestand 4.238 personen.

Gelijktijdig aan de presentatie van het Jaarverslag APG is het Verslag Verantwoord Beleggen APG verschenen.

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Suggestie

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep