Nieuw FTK leidt niet tot grote wijzigingen

Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor een aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin stelt het kabinet beperkte aanpassingen voor ten opzichte van het huidige toezichtkader voor pensioenfondsen.

Een belangrijke verbetering is dat het nieuwe FTK tot meer stabiliteit zal leiden. De keerzijde is dat het voorstel tot uitstel van indexatie leidt.

Het wetsvoorstel wordt na het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer. Vervolgens moet de Eerste Kamer nog instemmen met het voorstel. De implementatie van het wetsvoorstel is voorzien per 1 januari 2015, maar een aantal onderdelen mogen later worden geïmplementeerd.

Stabiliteit in plaats van dagkoersen

In het aangepaste FTK is het beleid van pensioenfondsen minder afhankelijk van dagkoersen. Het beleid van pensioenfondsen mag worden bepaald op basis van een gemiddelde stand van de dekkingsgraad over 12 maanden. Bovendien mogen schokken op financiële markten telkens worden gespreid over 10 jaar. Ten slotte blijft het mogelijk om voor een stabiele premiesystematiek te kiezen.

Uitstel van indexatie dreigt

Het kabinet schrijft voor om sterker te sturen op nominale 'zekerheid'1, wat de komende jaren ten koste zal gaan van de koopkracht van het pensioen. Er worden hogere buffers opgebouwd en de eisen aan de indexatie worden strenger. Indexatie is straks pas mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 110%. Voor een gemiddeld fonds kan er bij de huidige rente dan bij een dekkingsgraad van 120% ongeveer 1% indexatie worden gegeven, bij een dekkingsgraad van 130% ongeveer 2% indexatie en bij een dekkingsgraad van 135% ongeveer 2,5% indexatie. Deze grenzen staan echter niet vast, maar zijn afhankelijk van de rente. Bij een rentestijging gaan deze grenzen hard omhoog.

1 Nominale ‘zekerheid’ betekent dat gestuurd wordt op het nakomen van een pensioen in euro’s van nu (maar niet in euro’s van straks). Het probleem is dat dit geen echte zekerheid geeft omdat een euro over 40 jaar een stuk minder waard zal zijn dan nu.

In discussie over het Nederlandse pensioenstelsel

Suggestie

In discussie over het Nederlandse pensioenstelsel

Nieuwe UPO-modellen 2017

Suggestie

Nieuwe UPO-modellen 2017