Going Dutch

Ruben Laros en Alwin Oerlemans over de verrassing dit jaar in de Britse Queen’s Speech: collectieve pensioenen volgens het Nederlandse CDC (‘collective defined contribution’) model worden mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Naast andere innovaties in het Britse pensioensysteem, zoals de introductie van de landelijk dekkende NEST, volgt nu wetgeving om een houdbare pensioenregeling op basis van risicodeling mogelijk te maken.

Inleiding

De komst van CDC in het VK is een belangrijke trendbreuk. Sinds de jaren ’80 zijn steeds meer werknemers pensioen gaan opbouwen via een beschikbare premieregeling, terwijl regelingen met vaste toezegging alleen nog in de publieke sector en voor bestaande werknemers in de private sector beschikbaar waren. Met het mogelijk maken van CDC wordt het mogelijk om de wens van werkgevers voor een beschikbare premie te combineren met de wens van werknemers voor een duidelijke pensioentoezegging. Door collectieve pensioenen vorm te geven op een wijze waarbij deelnemers gezamenlijk de risico’s van beleggen, langleven en inflatie met elkaar delen, kunnen verwachte pensioenuitkomsten worden verbeterd.

Het Britse stelsel door de jaren heen

Het Britse en het Nederlandse pensioenstelsel waren lange tijd vergelijkbaar, maar zijn in de afgelopen decennia andere wegen ingeslagen. De eerste pijler in het Verenigd Koninkrijk bestaat momenteel uit drie onderdelen (Basic State Pension, State Second Pension en Pension Credit). De gelaagdheid van de eerste pijler levert de nodige complicaties op. Er is dan ook een plan gelanceerd (planning voltooiing april 2016) om het geheel om te vormen naar een eenvoudiger systeem, waarmee de Britse eerste pijler vergelijkbaar wordt met de Nederlandse. Ook de derde pijler, met individuele verzekeringsproducten, is vergelijkbaar met die in Nederland. Interessanter is de tweede pijler die bestaat uit pensioen via de werkgever. Dit zijn hoofdzakelijk kapitaalgedekte pensioenregelingen. Het Britse stelsel werd voor de jaren ’80 vooral gekenmerkt door genereuze DB (‘defined benefit’)-regelingen: eindloonregelingen met onvoorwaardelijke indexatie (tot een bepaald maximum). Onder druk van de toenemende Ruben Larosterughoudendheid van werkgevers om pensioenrisico op hun balans te nemen, de veranderende demografie en de bewegingen op financiële markten, werd het steeds minder aantrekkelijk om nog een DB-regeling aan te bieden als werkgever. Daarnaast boden de toenmalige overheden de mogelijkheid om op een fiscaal aantrekkelijke manier over te stappen (‘contracting out’) op DC-regelingen, wat dan ook op grote schaal gebeurde. Tijdens deze overstap zijn veel mensen verkeerd geïnformeerd door tussenpersonen en mis-selling scandal aangezien veel producten tegen een te hoge prijs zijn verkocht. De omzetting naar DC werkt nog steeds door. Momenteel hebben de meeste Britten slechtere pensioenvooruitzichten dan Nederlanders.

Pensioenveranderingen in het VK

De afgelopen vijf jaar is het besef gegroeid dat de rigoureuze aanpassingen in het pensioenstelsel in de afgelopen decennia leiden tot slechtere pensioenuitkomsten. De eerste belangrijke verbetering in het stelsel is de invoering van automatische inschrijving. Hierbij worden alle werkgevers verplicht een pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers. Werknemers doen vervolgens automatisch mee aan deze pensioenregeling, maar hebben wel de keuze hieruit te stappen (‘opt-out’) als zij dat willen. Werkgevers kunnen hun pensioenregeling onderbrengen bij een van de pensioenuitvoerders in de Britse markt of bij de National Employment Savings Trust (NEST, www.nestpensions.org.uk), het alternatief dat de Britse overheid heeft opgericht. De komst van NEST leidt tot een basispensioenvoorziening op basis van beschikbare premie in het VK.

Transparantie en verlaging van de kosten van uitvoering en vermogensbeheer vormen een tweede belangrijk thema. Ook is een groeiende trend zichtbaar tot consolidatie in de pensioensector waarbij pensioenfondsen in toenemende mate samenwerken om zo de kosten te verlagen. Een andere opvallende stap is de verruiming van de mogelijkheden tot de opname bij pensionering van het opgebouwd vermogen in beschikbare premieregelingen.

Slot

De pensioenlanden Nederland en het VK komen door de veranderingen in het VK weer dichter bij elkaar. Het opnieuw stimuleren van kapitaalgedekt pensioen in het VK via NEST en het borgen van collectieve regelingen via CDC wetgeving vormen belangrijke stappen op weg naar betere pensioenresultaten voor de Brit.

Best of both worlds

Steve Webb, de Britse Minister of State for Pensions, heeft het tot zijn missie gemaakt om de pensioenvoorziening in het VK te verbeteren. Eén van zijn speerpunten is om ‘Dutch-style pension’ mogelijk te maken in wetgeving. Door zijn inspanningen lijkt het nu mogelijk te worden om inderdaad kapitaalgedekte CDC-regelingen aan te bieden. In het ontwerpen van CDC heeft het Verenigd Koninkrijk de kans om een product neer te zetten dat de goede kanten van zowel het Nederlandse als het Britse stelsel combineert. Toch is er ook de nodige kritiek op de plannen. Zo wordt gevreesd dat CDC leidt tot kruissubsidies tussen groepen in het collectief, bijvoorbeeld in de vorm van jong naar oud. De beoogde welvaartswinst van 10 tot 30 procent wordt door tegenstanders in twijfel getrokken. Daarnaast wordt gewezen op de culturele verschillen tussen het VK en Nederland.

Bovenstaand is een samenvatting van een artikel uit Pensioenadvies van Augustus 2014. Klik hier voor het gehele artikel.

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

Suggestie

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen