Een goed pensioen met een weloverwogen beleggingsrisico

Op 1 juli 2013 zond Omroep MAX het programma ‘Zwarte Zwanen’ uit. Als APG hechten wij waarde aan een juiste weergave van zaken. Daarom geven we hieronder onze reactie.

Risico en rendement

Geen goed pensioen zonder risico. Pensioengeld dat niet wordt belegd levert tot 60% minder pensioenuitkering op. Dat risico wordt beheerst en weloverwogen genomen, passend in de lange termijn beleggingsstrategie van het pensioenfonds.
Het is eenzijdig om alleen naar de kostenkant van pensioen beleggen te kijken. Ook grote bedragen moeten in perspectief worden gezien. Pensioenen worden immers met name betaald uit de opbrengst van beleggingen. En die rendementen zijn goed. Zo heeft ABP in 2012 een rendement gemaakt van 13,7% - een groei van het vermogen met 35 miljard euro – en is het 20-jaars gemiddelde rendement van het fonds zo’n 7%. Uit deze cijfers blijkt dat mensen profiteren van een collectieve pensioenregeling, waarbij risico’s kunnen worden gedeeld. Een simpel rekensommetje. Een ABP-deelnemer heeft in 2012 elke 100 euro zien stijgen tot 113,70 euro, terwijl de kosten voor deze vermogenstoename 73 cent bedroegen.

Kosten en transparantie

Nederlandse pensioenfondsen maken zich sterk (en lopen wereldwijd voorop) met kostenbeheersing en transparantie over kosten. Grote pensioenfondsen als ABP en bpfBOUW geven in hun jaarverslag inmiddels tot in detail inzicht in hun kosten en de wijze waarop zij deze willen beheersen. Er is bij hen geen sprake van 'verborgen kosten'. Alle kosten komen in beeld, zowel de interne als externe, zowel de feitelijke als de soms geschatte kosten. Momenteel wordt ook bekeken welke externe mandaten (uitgevoerd door veelal buitenlandse partijen) kunnen worden uitgevoerd door de eigen uitvoerder. Ook dit kan een substantiële besparing opleveren.

Verantwoordelijkheid

Rendement is belangrijk maar niet ten koste van alles. Een uitgebreid beleid 'verantwoord beleggen' zorgt voor inzicht in en mogelijk bijsturen van effecten van de beleggingen op milieu, maatschappij en behoorlijk bedrijfsbestuur. Waar met pensioengeld de wet wordt overtreden, wordt opgetreden, waar ook ter wereld. Beleggers realiseren zich terdege welke verantwoordelijk-heid zij hebben door te werken met (collectief) pensioengeld. Vaak is voor hen juist deze maatschappelijke taak de drijfveer tot handelen. Het gaat niet om de miljarden op zich, maar juist om die 800 à 900 euro die de gepensioneerde onderwijzer, ambtenaar of bouwvakker gemiddeld maandelijks op zijn of haar rekening moet krijgen om van te kunnen leven. Dat is hun missie. Vergoedingen worden gekoppeld aan lange termijnprestaties en opbrengsten.

Zwarte zwanen en complexiteit

De financiële wereld is de laatste decennia zeer complex geworden. Uit de financiële crisis is de les getrokken dat dit ook een keerzijde heeft. Daarom hebben we in de afgelopen jaren het programma 'Beheerst versimpelen' bij APG doorgevoerd waarbij een grotere eenvoud en transparantie is aangebracht in de beleggingsstructuren en –producten. Dat programma werpt momenteel z’n vruchten af. Grote institutionele partijen, zoals pensioenfondsen, hebben een lange adem en kunnen tijdelijke verstoringen op markten opvangen. Maandelijkse uitbetaling van pensioenen is en blijft het uitgangspunt. Die liquiditeit is in de afgelopen jaren, ondanks de verschillende crises, altijd mogelijk geweest. Spreiding van risico’s, over uiteenlopende beleggingsklassen en verschillende delen van de wereld, is daarbij van groot belang.

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

Suggestie

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten