APG Verslag Verantwoord Beleggen 2011

APG heeft het Verslag Verantwoord Beleggen 2011 gepubliceerd. Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van APG.

Hoe gaat een onderneming om met haar medewerkers en met natuurlijke hulpbronnen? En is de juiste stimulans aanwezig om op lange termijn resultaat te behalen voor zowel de aandeelhouders als andere belanghebbenden? Voor het tweede jaar kunt u dit vinden op de website www.apg.nl/verantwoordbeleggen.

Op een interactieve wereldkaart staan diverse voorbeelden hoe wij namens onze klanten, ESG-factoren in de beleggingsprocessen hebben geïntegreerd om beter gefundeerde beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Verantwoord beleggen betekent dat we rekening houden met milieuaspecten, sociale aspecten en aspecten ten aanzien van ondernemingsbestuur. Natuurlijk staat het rendement altijd voorop, maar zaken als klimaatverandering, kinderarbeid, beloningsbeleid en arbeidsomstandigheden wegen mee in de beleggingskeuzes die wij namens onze opdrachtgevende pensioenfondsen nemen. Daarmee kan een betere afweging gemaakt worden tussen risico en rendement.

Belangrijkste aandachtspunten voor 2011

Nieuwe beleggingsstrategie

In 2011 is APG met een nieuwe beleggingsstrategie gestart, de Europese focusstrategie. In dit investeringsproces spelen ESG-aspecten een prominente rol. Doel van deze strategie is om uiteindelijk in circa 30 beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven te investeren. We beleggen nu in tien bedrijven van deze categorie. Onze aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar de aandeelhoudersstructuur, het beloningsbeleid, de effectiviteit van de Raad van Commissarissen, beschermingsconstructies tegen overnames, de relatie tussen werkgevers en werknemers en bedrijfsspecifieke sociale en milieu-issues.

Betere beoordeling door een betere verslaglegging

We willen beter inzicht in de risico’s en kansen, ook op het gebied van duurzaamheid en corporate governance. In 2011 hebben we ons actief ingezet voor een betere verslaglegging door bedrijven en actief meegewerkt aan de ontwikkeling van rapportagestandaarden. Deze standaarden moeten een completer beeld geven van de strategie en de prestaties van een onderneming.

Dialoog leidt tot verandering

We hebben in 2011 met diverse ondernemingen gesproken over hun omgang met duurzaamheid. Wij verwachten van ondernemingen dat ze in lijn handelen met het VN Global Compact. Het VN Global Compact bestaat uit tien uitgangspunten met betrekking tot mensenrechten, het milieu en anticorruptie en biedt bedrijven een raamwerk om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in praktijk te brengen. De gesprekken met de ondernemingen hebben in een aantal gevallen geleid tot concrete, positieve resultaten. Elektronicaproducent Samsung Electronics heeft bijvoorbeeld de door ons gevraagde stappen genomen om extern onderzoek te doen naar gezondheidomstandigheden in de productie. Daarnaast is er een tegemoetkoming in de kosten voor hun ex-werknemers die te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Andere concrete voorbeelden zijn terug te vinden op www.apg.nl/verantwoordbeleggen onder ‘Invloed van APG’ of via de landkaart.

Na vele jaren van contact hebben we echter helaas moeten constateren dat onze inspanningen bij WalMart en Petrochina niet hebben geleid tot de gewenste effecten. We hebben daarom afgelopen jaar besloten niet langer in deze ondernemingen te investeren en onze huidige positie te verkopen. In 2011 hebben we ook besloten om niet in overheidsobligaties van bepaalde landen te investeren waarvoor een wapenembargo van de VN Veiligheidsraad van kracht is. Dit betekent op dit moment dat we tien landen uitsluiten.

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Suggestie

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG