APG publiceert nieuw Corporate Governance en Stembeleid

Vandaag heeft APG zijn nieuwe Corporate Governance en Stembeleid gepubliceerd. Het nieuwe beleid reflecteert de behoefte om ondernemingsbesturen rekening te laten houden met duurzaamheid en de belangen van alle stakeholders, naast de belangen van aandeelhouders.

In het Corporate Governance Raamwerk 2011 zet APG zijn opvattingen over verantwoord aandeelhouderschap uiteen en hoe deze worden vertaald in stembeleid en de toepassing daarvan. Ook beschrijft APG hoe het vorm geeft aan de dialoog die gevoerd wordt met de ondernemingen waarin het belegt, alsook de benadering van aandeelhoudersgeschillen.

Claudia Kruse, hoofd Duurzaamheid en Governance bij APG: “Het nieuwe stembeleid weerspiegelt dat APG het stemrecht namens opdrachtgevende pensioenfondsen wereldwijd uitoefent bij ongeveer 4000 ondernemingen. Met het nieuwe Stembeleid erkennen we duidelijk de behoefte van onze opdrachtgevers om ondernemingen rekening te laten houden met de belangen van alle stakeholders en issues op het gebied van duurzaamheid”.

Met het nieuwe Stembeleid verwacht APG van ondernemingsbesturen dat ze overwegen om naast financiële criteria ook andere factoren bij het beloningsbeleid te betrekken. Het gaat daarbij om factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de onderneming op de lange termijn, zoals duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Alle criteria die deel uitmaken van het beloningsbeleid  moeten meetbaar, relevant voor de onderneming en transparant zijn. Doelstellingen die gerelateerd zijn aan de rangorde op duurzaamheidsindices worden door APG niet gesteund.

APG is actief op het gebied van corporate governance omdat het zich bewust is van zijn rechten en verantwoordelijkheden als aandeelhouder, namens opdrachtgevers. Daarnaast is APG ook van mening dat er een relatie is tussen aandacht voor goed ondernemingsbestuur en het risico- en rendementsprofiel van de ondernemingen waarin wordt belegd. Ons doel is om pensioenfondsen waarvoor wij beleggen in staat te stellen om het best mogelijke pensioen te bieden aan hun deelnemers tegen een betaalbare premie. Onze visie is samengevat in zes beleggingsprincipes. Een van deze principes heeft betrekking op verantwoord beleggen: ‘Wij behalen onze rendementen op een verantwoorde wijze met aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Door het meenemen van niet-financiële factoren in het beleggingsproces kan het risico/rendementsprofiel bovendien worden verbeterd.’

Na elke aandeelhoudersvergadering maakt APG bekend hoe er gestemd is.

Het belangrijkste doel van het Beleid inzake verantwoord beleggen van APG is het bijdragen aan risicogewogen financiële rendementen, waarbij sociaal verantwoordelijk wordt gehandeld en wordt bijgedragen aan de integriteit van financiële markten.

Dit beleid is nu gebaseerd op acht pijlers, waaronder de recent toegevoegde pijler: “APG belegt niet in de overheidsobligaties van landen waar een wapenembargo opgelegd door de VN-veiligheidsraad van kracht is. Deze embargo’s worden opgelegd als handhavingsmaatregel teneinde schendingen van het internationaal recht of mensenrechten te veroordelen”.

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

Suggestie

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers