Arbeidsdiensten

U wilt er zeker van zijn dat uw uitvoerder tijdig anticipeert op wijzigingen in de wet- en regelgeving van diverse regelingen, omdat deze bijvoorbeeld gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uitkeringen. APG is een grote speler op de markt voor de uitvoering van boven- en naast wettelijke werkloosheidsuitkeringen.

Wij zijn daarom als geen ander op de hoogte van relevante ontwikkelingen en handelen hiernaar. De relevante cao’s volgen wij actief en we controleren of wijzigingen in de cao gevolgen hebben voor uw regelingen. Ook beoordelen wij wijzigingen in aanpalende wetgeving (bijvoorbeeld op het gebied van pensioen) en brengen we gevolgen voor bovenwettelijke of wachtgeldregelingen voor u in kaart. In goede samenwerking denken wij graag proactief met u mee over voorgenomen wetswijzigingen en kunnen wij u hierover adviseren.

Bezwaar- en beroepsprocedures

APG voorkomt liever dat uitkeringsgerechtigden bezwaar en beroep indienen. Heldere communicatie aan de voorkant helpt hierbij. Naast vaste processen en protocollen heeft APG een proactieve aanpak ontwikkeld, genaamd de ‘Andere Aanpak’ die het aantal bezwaar- en beroepszaken sterk reduceert. De Andere Aanpak is een vorm van mediation omdat een formeel-juridische aanpak niet altijd wenselijk is. De aanpak gaat uit van informeren en proactief handelen, volgt wettelijke kaders en voorkomt beroep- en bezwaarkosten.
APG heeft een uitstekend track-record als het gaat om de behandeling van bezwaar- en beroepszaken. Om de onafhankelijkheid te borgen is onze afdeling Bezwaar en Beroep apart gepositioneerd van de uitvoering. Onze juristen kunnen een beroep doen op collega-medewerkers van Bezwaar en Beroep en op de juridische specialisten binnen APG. Daarnaast werken ze nauw samen met productspecialisten die relevante wetswijzigingen bijhouden. Bij Bezwaar en Beroep wordt de doorlooptijd bewaakt met een registratie en voortgangsbewakingssysteem. 

Beheer van (sector)fondsen 

Tijdens cao-overleggen maken werkgevers en werknemers regelmatig afspraken om op sectoraal niveau gelden beschikbaar te stellen in een apart fonds dat paritair door werkgevers en werknemers wordt beheerd. In het huidige bestuursklimaat moeten fondsen aan steeds meer uitvoeringseisen voldoen. Er is meer focus op kosten en transparantie en er wordt strenger gelet op rechtmatigheid en doelmatigheid. Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om onderdelen van de uitvoering uit te besteden. Bij uitbesteding bent en blijft u als fondsbestuur verantwoordelijk voor een goede en betrouwbare uitvoering van de regelingen. Daarom wilt u zeker zijn van een goede kwaliteit van de dienstverlening, en dat er integer en betrouwbaar wordt omgegaan met gegevens. Bij ons kunt daar op rekenen.

Advisering, productontwikkeling en uitvoering subsidieregelingen voor sociale partners 
In veel sectoren bestaan sectorfondsen of A&O-fondsen. Doelstelling van dergelijke fondsen is sectorspecifieke kennis te ontwikkelen en zorg te dragen voor verspreiding van deze kennis binnen de betreffende sector zodat deze zich als geheel verder ontwikkeld op deze terreinen. APG heeft ruime ervaring opgebouwd bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten en dan met name op de beleidsterreinen ziekteverzuim, arbo en re-integratie.