Wat is het Generatiepact? 

Allereerst is er niet zoiets als hét generatiepact. Er zijn er meerdere en ze zijn allemaal verschillend. Een generatiepact is namelijk een op maat gemaakte set afspraken tussen een werkgever en zijn werknemers. Het doel van een generatiepact is om meer mensen aan het werk te krijgen, en langer doorwerken en een vitaal personeelsbestand te stimuleren. Een generatiepact is dan ook een tool van grote strategische waarde mits deze deskundig wordt opgesteld en rekening houdt met alle valkuilen. 

Een generatiepact kan het antwoord zijn op verschillende vraagstukken. 

Bijvoorbeeld: 

• als u de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand wilt wijzigen;
• als er te weinig ruimte is om jongeren aan te nemen;
• als er veel oudere werknemers dreigen uit vallen;
• als er boventalligheid dreigt en u gedwongen ontslagen wilt vermijden;
• als tegemoetkoming voor werknemers die onder de opschuivende AOW-leeftijd vallen; 
• als overgangsperiode naar het pensioenmoment.

Een generatiepact is dus geen doel op zich, maar een middel om tot een gewenste wijziging in de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand te komen. Door afspraken te maken over werktijdvermindering voor oudere werknemers, en over de gedeeltelijke compensatie van de daardoor ontstane inkomensgevolgen, wordt er ‘ruimte’ verkregen voor bijvoorbeeld de instroom van minder ervaren en/of jonger talent. 

De voordelen

 • Gefaseerde loopbaanafbouw voor oudere werknemers. 
• Kennis en expertise blijven langer in de organisatie en worden doorgegeven aan nieuwe medewerkers.
• Bespaarde loonruimte financiert instroom nieuw talent.
• Alternatief voor gedwongen ontslag.

De valkuilen

• Een onjuist opgesteld of uitgevoerd generatiepact kan als Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) worden gekwalificeerd met een heffing tot gevolg.
• De werknemer moet minimaal 50% van de oorspronkelijke werktijd blijven werken inclusief verlof- en werktijdverkortingsregelingen.
• De werknemer moet minimaal de AOW-leeftijd minus 10 jaar hebben bereikt.
• De regeling geldt bedrijfsbreed.

Omdat het gaat om een regeling op bedrijfsniveau, wordt het generatiepact afgestemd met vertegenwoordigers van de werknemers zoals vakbonden, en als er al cao-afspraken op sectoraal niveau zijn, ook met de ondernemings- of medezeggenschapsraad. Bovendien geldt de regeling voor alle werknemers die voldoen aan het leeftijdscriterium. Alleen door een gewichtig bedrijfsbelang is hiervan mogelijk af te wijken. 

Deskundig advies helpt u tot het meest effectieve arrangement voor zowel de organisatie als werknemers te komen, en problemen op individueel werknemersniveau te voorkomen.

Een antwoord op de opschuivende AOW-leeftijd

De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd blijft de komende jaren een aandachtspunt voor veel organisaties. Met een generatiepact biedt u als werkgever oudere werknemers de mogelijkheid om in deeltijd te blijven werken tot hun AOW-leeftijd. Zo kunnen gewaardeerde werknemers hun loopbaan gefaseerd afbouwen en pensioen blijven opbouwen totdat ze volledig met pensioen gaan. Met als bijkomend voordeel dat hun kennis en expertise langer in uw organisatie blijft en uit eerste hand overgedragen kan worden aan een volgende generatie.